Regulamin

      

1. Prawo wstępu i korzystania z Euforia Studio Fitness (ESF). 

 

1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z ESF.

1.2 Klient ESF otrzymuje za ustaloną opłatą wybrany karnet.

1.3 ESF prowadzi sprzedaż następujących rodzajów karnetów:

- Karnet Miesięczny Open (bez limitu wejść w przeciągu miesiąca),

- Karnety o limitowanej ilości wejść (4,8,12),

- Wejścia jednorazowe.

1.4 Wszystkie karnety są imienne i upoważniają do wejścia do ESF wyłącznie osobę wyszczególnioną w karnecie.

1.5 O każdym przypadku zagubienia Karnetu, Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym ESF. ESF zobowiązuje się do wydania duplikatu Karnetu w przeciągu 7 dni od zgłoszenia jego utraty.

1.6 Każdy karnet ważny jest w miesiącu jego zakupu. Niewykorzystany karnet w części lub w całości nie może zostać zrealizowany w kolejnym miesiącu. 

1.7 ESF  dopuszcza możliwość przeniesienia niewykorzystanych wejść na nowy karnet wykupiony najpóźniej do tygodnia po upływie ważności poprzedniego karnetu.

1.8 Młodzież do 18 roku życia może korzystać z ESF jedynie po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zajęciach.

1.9 Klient zobowiązany jest do przynoszenia karnetu na każde zajęcia.

1.10 Na wyznaczone godziny zajęć należy zapisać się w recepcji. w przypadku rezygnacji prosimy o zgłoszenie tego faktu. 

1.11 Osoby w stanie nietrzeźwym nie mogą przebywać na terenie ESF.

1.12 Zajęcia odbywają się dla co najmniej 3 osób.

1.13 Klient zakupując wejściówkę lub karnet oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu ESF.

 

2. Zasady korzystania z Euforia Studio Fitness (ESF).

 

2.1. Każdy klient ESF zobowiązany jest poinformować o wszelkich przeciwwskazaniach i dolegliwościach zdrowotnych, które mogłyby negatywnie wpłynąć na stan jego zdrowia podczas uczestnictwa w zajęciach fitness. W razie zatajenia tych informacji ESF nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wypadki z tym związane.

2.2. Klient ESF podczas korzystania z zajęć zobowiązany jest do:

2.2.1. przestrzegania powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego, zasad dobrego zachowania, kultury i szacunku.

2.2.2. powstrzymywania się od zachowania mogącego narazić mienie ESF na uszkodzenie, zniszczenie lub stratę.

2.2.3. zachowania czystości oraz powszechnie przyjętych norm higieny.

2.2.4. zachowania należytej ostrożności w posługiwaniu się wyposażeniem i sprzętem ESF.

2.2.5. odkładania używanego sprzętu na miejsce

2.2.6. nie palenia tytoniu na terenie ESF.

2.3. Klient ESF zobowiązany jest do zmiany obuwia. Zabronione jest udział w zajęciach w obuwiu zewnętrznym oraz w obuwiu nieprzystosowanym do aktywności sportowej.

2.4. ESF nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprzestrzegania przez Klientów zasad korzystania z ESF opisanych w pkt. 2.2.

2.5. Zabrania się używania sprzętu ESF w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i wskazówkami personelu. Wszelkie skutki powyższego w całości obciążają Klienta.

plan zajęć

DzisiejszeZajęcia


dziś nie ma zajęć

Zamówkarnet
na zajęcia


zamów

Skontaktuj sięz nami

monika 693-098-595
marcin 695-415-266
adres DOM KULTURY W HAŁCNOWIE
ul. SM Szewczyk 1, Bielsko-Biała
Content